Upphaf lífeyristöku

Hvenær má ég hefja töku lífeyris úr LH?

Tvær reglur gilda um lífeyristökualdur: 32 ára reglan og 95 ára reglan. Til viðbótar gildir aðlögunarreglan fyrir þá hjúkrunarfræðinga sem eru fæddir fyrir 1950.

Þættir sem stýra lífeyristökualdri

Aldur og iðgjaldagreiðslutími ræður því hvenær þú átt rétt á töku lífeyris úr LH.

Almennur lífeyristökualdur er 65 ár. Þeir sjóðfélagar sem hafa rétt á að velja 95 reglu hafa val um að hefja töku lífeyris fyrir 65 ára , í fyrsta lagi við 60 ára aldur.

Til að geta hafið töku lífeyris verður þú að láta af því starfi sem veitir þér aðild að sjóðnum.

32 ára reglan - hin almenna regla - lífeyristökualdur er 65 ára

Þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins í 32 ár falla iðgjaldagreiðslur hans niður og frá sama tíma greiðir launagreiðandinn 12% af þeim launum sem iðgjöld reiknast af. Þeir sjóðfélagar sem velja almennu regluna verða því iðgjaldafríir upp frá því en ávinna sér 1% réttindi á ári, miðað við fullt starf, í stað 2% áður.

Þeir sem velja 32 ára regluna geta í fyrsta lagi hafið töku lífeyris við 65 ára aldur. Eftir að lífeyristökualdri er náð og sjóðfélagi lætur ekki af störfum, ávinnast 2% réttindi á ári að nýju miðað við fullt starf.

Dæmi: Sjóðfélagi, sem byrjar að greiða í sjóðinn 25 ára og greiðir iðgjöld af fullu starfi í 32 ár eða til 57 ára aldurs, ávinnur sér 64% lífeyrisrétt.

  • Frá 57 ára aldri til 65 ára aldurs bætir hann við sig 1% á ári eða alls 8%.
  • Láti sjóðfélaginn af störfum 65 ára hefur hann áunnið sér 72% lífeyrisrétt.
  • Starfi hann áfram til 70 ára aldurs bætir hann 2% við rétt sinn fyrir hvert ár frá 65 ára aldri til 70 ára aldurs eða samtals 10% fyrir þessi ár. Lífeyrisréttur við 70 ára aldur verður þá alls 82%.

95 ára reglan - val um lífeyristökualdur fyrir 65 ára

Með 95 ára reglu er átt við samanlagðan iðgjaldagreiðslutíma og lífaldur. 95 ára regla gerir sjóðfélögum kleift að hefja töku lífeyris fyrir 65 ára aldur. Þeir, sem ná þessu marki áður en 64 ára aldri er náð, geta hafið töku lífeyris samkvæmt þessari reglu en þó aldrei fyrr en þeir hafa náð 60 ára aldri. Þeir, sem ná 95 ára reglu fyrr, verða að halda áfram í starfi sem veitir þeim aðild að B-deild LSR þar til 60 ára aldri er náð og/eða fram að þeim tíma er þeir hefja töku lífeyris.

Hámarksréttindi þegar 95 ára reglu er náð eru 64% og þá falla iðgjaldagreiðslur sjóðfélagans niður. Haldi  sjóðfélagi áfram starfi bætir hann við sig 2% fyrir hvert ár í fullu starfi.

Dæmi: Sjóðfélagi, sem byrjar að greiða í sjóðinn 25 ára, nær 95 ára markinu þegar hann verður 60 ára. Hann greiðir þá í sjóðinn í 35 ár (60+35=95).

  • Sjóðfélagi þessi hefur rétt á að hefja töku lífeyris við 60 ára aldur. Áunninn lífeyrisréttur verður þá 64%.
  • Starfi hann áfram til 65 ára aldurs verður rétturinn 74%.
  • Starfi hann áfram til 70 ára aldurs verður rétturinn 84%.

Aðlögunarregla - val um lífeyristökualdur fyrir 65 ára

Þeir sjóðfélagar sem ná aðlögunarreglu hafa val um hefja töku lífeyris fyrir 65 ára , í fyrsta lagi við 60 ára aldur.  Aðlögunarreglan fyrir þá hjúkrunarfræðinga sem eru fæddir fyrir 1950.
Sjá nánar í kaflanum um aðlögun.

Eldri réttindi í B-deild - sérákvæði fyrir sjóðfélaga sem eru hættir að greiða í sjóðinn

Ef þú hefur einhvern tímann greitt til B-deildar LSR en hættir því á einhverjum tímapunkti án þess að hefja töku lífeyris áttu geymdan lífeyrisrétt. Launaviðmið fyrir lífeyri fylgir meðalbreytingum á föstum launum opinberra starfsmanna fyrir dagvinnu frá því þú hættir iðgjaldagreiðslum til sjóðsins. Hafir þú látið af þeim störfum fyrir janúar 1997 er þó miðað við þau laun, sem starfinu fylgdu til ársloka 1996, en eftir það breytist áunninn réttur samkvæmt framangreindri meðaltalsreglu. Geymd réttindi  sjóðfélaga, sem greitt hafa skemur en þrjú ár, eru óverðtryggð. Eftir að taka lífeyris hefst tekur hann sömu breytingum og verða að meðaltali á dagvinnulaunum opinberra starfsmanna. Ef um er að ræða verulega lág réttindi er boðið upp á eingreiðslu.

Hafir þú fært þig úr B-deild sjóðsins í A-deild, getur þú ekki hafið töku lífeyris úr B-deildinni fyrr en þú hefur látið af þeim störfum sem veitt gætu aðild að deildinni og ekki fyrr en við 65 ára aldur. Skiptir þá ekki máli þó þú hafir byrjað töku lífeyris úr A-deild sjóðsins.

Réttindi þeirra sjóðfélaga, sem fluttu sig úr B-deild yfir í A-deild, eru varðveitt áfram í B-deild.

Flýtileiðir