10,9% hrein raunávöxtun hjá LSR á árinu 2020

15.04.2021

Hrein_eign_2020_bAfkoma LSR á árinu 2020 var afar góð þrátt fyrir krefjandi aðstæður, en nafnávöxtun sjóðsins var 14,9% og hrein raunávöxtun 10,9%. Heildareignir LSR voru um 1.168 milljarðar króna í árslok og voru hreinar fjárfestingartekjur um 152 milljarðar króna á árinu.

Þetta kemur fram í ársreikningi LSR, en stjórn sjóðsins samþykkti hann á fundi sínum þann 14. apríl. Meðal annarra niðurstaðna er að hrein raunávöxtun A-deildar var 10,6% á árinu, B-deildar 12% og hjá Séreign LSR var Leið I með 13,3% raunávöxtun, Leið II með 8,3% og Leið III með 0,6%.

 


 

Lifeyrisgreidslur-2020-bFimmtungur alls lífeyriskerfisins

LSR er stærsti lífeyrissjóður landsins, en eignir sjóðsins nema u.þ.b. fimmtungi af heildareignum allra íslenskra lífeyrissjóða. Til samanburðar má einnig nefna að heildareignir sjóðsins við árslok jafngiltu u.þ.b. 40% af vergri landsframleiðslu á síðasta ári.

Meðaltal hreinnar raunávöxtunar LSR síðustu fimm ára var 6,4% og síðustu tíu ára 6,5%. Á árinu greiddi sjóðurinn lífeyri til 27.094 sjóðfélaga að meðaltali og námu greiðslurnar alls rúmum 68,9 milljörðum króna. Þá greiddu að meðaltali 32.837 sjóðfélagar iðgjald til sjóðsins á árinu.


Verdbrefaeign-2020-bGóð ávöxtun hlutabréfa

Miklar verðsveiflur voru á mörkuðum á síðasta ári og setti óvissan af völdum heimsfaraldursins mark sitt á árið í heild. Engu að síður skiluðu jafnt erlend sem innlend hlutabréf í eigu LSR góðri ávöxtun þegar upp var staðið. Við lok ársins var verðbréfaeign sjóðsins í erlendum gjaldmiðlum 40,9%, en innlendar eignir námu 59,1%.

Vextir voru áfram lágir á árinu og af þeim sökum hefur hlutur skuldabréfa í eignasafni LSR lækkað nokkuð, úr 23,5% árið 2019 í 19,6% á síðasta ári. Að sama skapi jókst hlutfall hlutabréfa úr 13,6% í 14,9% og hlutdeildarskírteina verðbréfasjóða úr 27,3% í 29,6%. Hlutfall skuldabréfa með fasteignaveðum lækkaði úr 13,6% í 11,2% milli ára.

 

Upplýsingar um starfsemi LSR 2020 (PDF-skjal sem opnast í nýjum glugga)

 

A-deild LSR 2020

Nafnávöxtun var 14,6% á árinu 2020 sem svarar til 10,6% hreinnar raunávöxtunar. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar síðustu fimm ára var 6,4% og meðaltal síðustu tíu ára var 6,2%. Heildareignir A-deildar námu 861,8 mö.kr. króna í lok árs 2020.

Í árslok 2020 voru 45,4% af eignum A-deildar í skuldabréfum, þar af 19,5% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 36,0% í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða og annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu, 14,9% í hlutabréfum og 3,6% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 40,3% í árslok.

Á árinu 2020 fengu að meðaltali 9.172 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá A-deild, samtals 11 ma.kr. Að meðaltali greiddu 28.330 sjóðfélagar iðgjald til deildarinnar og námu iðgjöld á árinu samtals 35,8 mö.kr.

Samkvæmt tryggingafræðilegu mati voru eignir A-deildar 146,8 ma.kr umfram áfallnar skuldbindingar eða 22,5%. Heildarstaða A-deildar var hins vegar neikvæð um 0,2% eða sem nemur 2,2 ma.kr.

Ársreikningur A-deildar 2020

B-deild LSR 2020

Nafnávöxtun var 16,1% á árinu 2020 sem svarar til 12% hreinnar raunávöxtunar. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar síðustu fimm ára var 6,8% og meðaltal síðustu tíu ára var 6,9%. Heildareignir B-deildar námu 284 mö.kr. í lok árs 2020.

Verðbréfaeign deildarinnar skiptist þannig í árslok 2020 að 42,7% voru í skuldabréfum, þar af 20,9% í skuldabréfum með ríkisábyrgð, 36,5% í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða og annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu, 15,4% í hlutabréfum og 5,5% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 39,4% í árslok.

Á árinu 2020 fengu að meðaltali 17.664 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá B-deild, samtals 57,2 ma.kr. Að meðaltali greiddu 1.493 sjóðfélagar iðgjald til deildarinnar á árinu og námu iðgjöld á árinu samtals 1,5 mö.kr.

Áfallin skuldbinding B-deildar í árslok 2020 var 1.002,1 ma.kr og hækkaði hún um 5,4% á árinu. Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt eiga ríkissjóður og aðrir launagreiðendur að standa undir 538,9 mö.kr. af skuldbindingum B-deildar með greiðslu lífeyrishækkana. Skuldbindingar sem deildin á sjálf að standa undir eru því 463,2 ma.kr.

Endurmetin hrein eign sjóðsins, að frádregnum núvirtum framtíðarkostnaði, var 261,5 ma.kr. í árslok skv. úttektinni. Fyrir þeim 201,7 mö.kr. sem upp á vantar til að fjármagna skuldbindingar sjóðsins að fullu á hann kröfu á ríkissjóð vegna bakábyrgðar.

Ársreikningur B-deildar 2020

Séreign 2020

Nafnávöxtun Leiðar I var 17,3% sem svarar til 13,3% hreinnar raunávöxtunar. Nafnávöxtun Leiðar II var 12,1% sem svarar til 8,3% hreinnar raunávöxtunar. Nafnávöxtun Leiðar III, sem er bundinn innlánsreikningur, var 4,2% á síðasta ári sem svarar til 0,6% hreinnar raunávöxtunar. Heildareignir Séreignar námu 22,1 ma.kr. í árslok 2020 og jókst hrein eign um 2,6 ma.kr á milli ára eða 13,3%. Fjárfestingarleiðir Séreignar eru með mismunandi eignasamsetningu og sveiflast ávöxtun þeirra því mismikið.

Verðbréfaeign Leiðar I í árslok 2020 skiptist þannig að 38,0% voru í skuldabréfum og hlutdeildarskírteinum í skuldabréfasjóðum, 60,6% í hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum í hlutabréfasjóðum og 1,4% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 46,4% í árslok.

Verðbréfaeign Leiðar II um áramót var þannig að 65,4% voru í skuldabréfum og hlutdeildarskírteinum í skuldabréfasjóðum, 29,7% í hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum í hlutabréfasjóðum og 4,9% í innlánum. Eignir í erlendum gjaldmiðlum voru 22,2% í árslok.

Á árinu 2020 fengu að meðaltali 258 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá Séreign samtals að fjárhæð 705,9 m.kr. Iðgjöld námu 1.175,5 m.kr. á árinu 2020 en alls greiddu 3.014 sjóðfélagar að meðaltali iðgjald til deildarinnar á árinu.

Ársreikningur Séreignar 2020