Afkoma LH á árinu 2016

11.04.2017

Nafnávöxtun LH á árinu 2016 var 1,4% á árinu sem svarar til -1% hreinnar raunávöxtunar. Meðaltal hreinnar raunávöxtunar LH síðustu fimm árin var 6,0%. Heildareignir LH í árslok 2016 námu 26,4 milljörðum króna.

Verðbréfaeign sjóðsins í árslok 2016 skiptist þannig að 44,1% var í skuldabréfum, þar af 29,8% í bréfum með ríkisábyrgð, 11,2% í innlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum, 39,5% í erlendum hlutabréfum og hlutdeildarskírteinum og 5,2% í innlánum. Hlutfall erlendra eigna var 41,8% í árslok. Hlutfallið er hærra en hjá lífeyrissjóðum í landinu og endurspeglar góða áhættudreifingu í verðbréfasafni LH.

Á árinu 2016 fengu 1.126 sjóðfélagar eða makar þeirra lífeyrisgreiðslur frá sjóðnum, samtals 3,7 milljarða króna. Að meðaltali greiddu 265 sjóðfélagar iðgjald til sjóðsins á árinu, samtals að fjárhæð 199 milljón króna.

Áfallin skuldbinding sjóðsins í árslok 2016 var 93,3 milljarðar króna og hækkaði um 8,9% á árinu. Samkvæmt tryggingafræðilegri úttekt eiga ríkissjóður og aðrir launagreiðendur að standa undir 54,3 milljörðum króna af skuldbindingum sjóðsins með greiðslu lífeyrishækkana. Skuldbindingar sem sjóðurinn á sjálfur að standa undir eru því 39 milljarðar króna. Endurmetin hrein eign sjóðsins, að frádregnum núvirtum framtíðarkostnaði, var 25,3 milljarðar króna í árslok skv. úttektinni. Mismunurinn á skuldbindingum og eignum sjóðsins er á ábyrgð ríkissjóðs og annarra launagreiðenda.

Upplýsingar um starfsemi LSR og LH á árinu 2016