Lausnir á greiðsluvanda


Greiðslufrestur lána

Greiðslufrestur lána hjá LSR er ætlaður þeim lántökum sem eiga í greiðsluerfiðleikum eða sjá fram á greiðsluerfiðleika. Með greiðslufresti er greiðslubyrði lána felld niður tímabundið að öllu leyti eða að hluta. Að greiðslufresti loknum er þeim gjalddögum sem var frestað bætt við höfuðstól lánsins. Athygli er vakin á því að greiðslufrestur getur aldrei verið lengri en 12 mánuðir.

Hvernig virkar greiðslufrestur?

Annars vegar er hægt að velja um að fresta greiðslu á heilum gjalddaga að öllu leyti sem nær til frestunar á greiðslu afborgunar höfuðstóls, vaxta og verðbóta og hins vegar að fresta greiðslu gjalddaga að hluta sem nær til frestunar á greiðslu afborgunar af höfuðstól en vextir og verðbætur eru greiddar.

Hverjir eru kostir og gallar greiðslufrests?

Kostirnir eru þeir að ekki þarf að greiða af láninu á meðan greiðslufrestur varir. Ókostirnir eru þeir að höfuðstóll lánsins greiðist ekki niður meðan greiðslufrestur varir og uppsafnaðir vextir og verðbætur, ef lánið er verðtryggt, leggjast við höfuðstólinn. Greiðslubyrði lánsins verður því hærri að greiðslufresti loknum þar sem höfuðstóll lánsins hefur hækkað.

Hvað er hægt að fresta greiðslum lengi?

Að hámarki 12 mánuði.

Kostar eitthvað að fresta greiðslum?

Já, greiða þarf fyrir skjalagerð skv. gjaldskrá LSR þar sem um skilmálabreytingu er að ræða. Þar sem þinglýsa þarf skjalinu þarf einnig að greiða þinglýsingargjald hjá sýslumanni, sjá gjaldskrá sýslumanns.

Er hægt að greiða inn á lán sem er í greiðslufresti?

Já, alltaf er hægt að greiða inn á lán hjá LSR.

Hvernig sæki ég um greiðslufrest?

Hér má sækja um greiðslufrest með rafrænni umsókn. Við mælum eindregið með að umsókn sé skilað inn rafrænt, en sé lántaki ekki með rafræn skilríki, má nálgast umsóknina hér á .pdf formi. Prenta þarf út umsóknina, skrifa undir og senda í tölvupósti á lan@lsr.is.

Er hægt að sækja um greiðslufrest á lánum sem eru tryggð með lánsveði?

Já, en þá þarf að framkvæma greiðslumat.

Fjölgun gjalddaga

Í velflestum tilfellum hentar best að greiða af láni mánaðarlega, það er að reglulegar tekjur mæti reglulegum afborgunum. Þó getur það verið kostur að vera með lán með færri gjalddögum. Þetta getur nýst þeim sem eru með hlutfallslega góðar en óreglulegar tekjur. Með færri gjalddögum ber að hafa í huga að stakar afborganir geta orðið þungar. Áður en ákvörðun er tekin er rétt að bera þennan kost við mögulega frystingu lána.

Lenging lánstíma

Lánstími lána getur verið allt að 40 árum frá útgáfudegi. Ef þú hefur tekið lán til skemmri tíma getur þú lengt lánstímann upp í 40 ár og létt þar með á reglulegri greiðslubyrði. Ókosturinn við lengri lánstíma er sá að lánið verður dýrara að samtölu en ef það er greitt niður á skemmri tíma vegna áhrifa þess á greiðslu vaxta og verðbóta.

Skuldbreyting - Vanskil lögð við höfuðstól

Skuldari greiðir hluta vanskila en eftirstöðvar þeirra eru lagðar við höfuðstól. Sá, sem lendir í vanskilum, getur samið svo um að það sem hann ræður ekki við að greiða verði lagt við höfuðstól lánsins. Við það hækka eftirstöðvarnar og greiðslubyrði hækkar frá því sem hún var fyrir vanskil. Skuldari getur ekki sótt oft um að vanskil séu lögð við höfuðstól og möguleiki til samninga af þessu tagi getur einnig takmarkast af veðrými og samþykki síðari veðhafa.

Láni með jöfnum afborgunum breytt í jafngreiðslulán (annuitet)

Ef um nýlegt lán er að ræða er greiðslubyrði láns með jöfnum afborgunum af höfuðstól nokkuð þyngri en af jafngreiðsluláni (annuitet). Því getur komið til álita hjá þér að óska eftir breytingu á skilmálum þannig að afborganir miðist við jafnar greiðslur (annuitet). Við þessa breytingu þarf að hafa í huga að jafngreiðslulán (annuitet) eru að endingu dýrari en lán með jöfnum afborgunum höfuðstóls.

Greiðslujöfnun verðtryggðra lána

Greiðslujöfnun felst í því að reiknuð er ný greiðslujöfnunarvísitala. Ef afborganir samkvæmt þessari vísitölu reynast lægri en afborganir samkvæmt vísitölu neysluverðs er þeim hluta af afborgunum fasteignalánsins, sem nemur mismuninum, frestað þar til greiðslujöfnunarvísitalan hækkar á ný umfram vísitölu neysluverðs. Sá hluti afborgana sem frestast er færður á sérstakan jöfnunarreikning sem bætist við höfuðstól lánsins. Sé skuld á jöfnunarreikningi við lok upphaflegs lánstíma er gert ráð fyrir að lánstíminn verði lengdur. Þegar afborganir af láninu, reiknaðar samkvæmt greiðslujöfnunarvísitölunni, verða hærri en afborganir reiknaðar samkvæmt vísitölu neysluverðs, greiðist mismunurinn inn á jöfnunarreikninginn til lækkunar á höfuðstóli lánsins.

Upplýsingar um greiðslujöfnun eru teknar af heimasíðu Velferðarráðuneytisins. Þar má finna meiri fróðleik og svör við ýmsum spurningum um greiðslujöfnun verðtryggðra lána.