Sækja um lán

LSR býður verðtryggð og óverðtryggð fasteignalán gegn veði í eigin fasteign á kjörum sem eru með því besta sem er í boði á hverjum tíma. Hagstæð kjör og sveigjanlegir skilmálar gera LSR lán að góðum valkosti.

ReynisdrangarKostir LSR lána

• Ekki eru sett skilyrði fyrir nýtingu lánsfjárhæðar nema þegar um skilyrt veðleyfi er að ræða.
• Veðhlutfall 70% gegn ákveðnum skilyrðum.
• Ekkert uppgreiðslugjald.
• Hægt er að greiða inn á höfuðstólinn án uppgreiðslugjalds.
• Lántökugjald kr. 50.000.
• Verðtryggð lán - Breytilegir vextir eru nú 2,3%*.
• Verðtryggð lán - Fastir vextir 3,4%.
• Óverðtryggð lán - Breytilegir vextir eru 5,5%*.

*Breytilegir vextir verðtryggðra og óverðtryggðra lána breytast á 36 mánaða fresti. LSR tekur ákvörðun um breytilega vexti að jafnaði mánaðarlega. Gildandi vextir hverju sinni eru birtir á vef LSR.

Lánsréttur 

 • Ef þú ert virkur sjóðfélagi hjá LSR.

Jafnframt er lánsréttur enn til staðar þrátt fyrir að sjóðfélagi sé ekki virkur ef eitt af eftirtöldum skilyrðum er uppfyllt; 

 • Ef þú hefur einhvern tímann greitt iðgjald til LSR á sl. 5 almanaksárum.
 • Ef þú hefur einhvern tímann greitt iðgjald til LSR og ekki greitt iðgjald til annars lífeyrissjóðs eftir að greiðslum til LSR lauk.
 • Ef þú ert lífeyrisþegi hjá LSR og hefur greitt iðgjald til LSR a.m.k. samtals í 10 ár, þrátt fyrir að framangreind skilyrði vegna iðgjaldagreiðslna eru ekki uppfyllt.
 • Ef þú ert makalífeyrisþegi og maki þinn hefði átt lánsrétt.

Skilyrði

 • Lán eru einungis veitt gegn veði í eigin íbúðarhúsnæði á Íslandi.
 • Fjárhæð þess láns sem sótt er um ásamt lánum sem standa framar í veðröð mega að hámarki vera 65% af fasteignamati eða söluverði fasteignar samkvæmt kaupsamningi.
 • Hámarksveðsetning getur þó farið í allt að 70% af fasteignamati eða söluverði fasteignar samkvæmt kaupsamningi ef LSR lánar gegn 1. veðrétti eða ef LSR lánar í samfelldri veðröð frá og með 1. veðrétti. Þó er heimilt að veita undantekningu frá framangreindri kröfu um 1. veðrétt og samfellda veðröð ef lánsfjárhæð frá öðrum lánveitanda er innan við 10% af fasteignamati/söluverði fasteignar.
 • Hámarksveðsetning takmarkast einnig alltaf af því að fjárhæð lána á viðkomandi fasteign getur aldrei orðið hærri en samtala brunabótamats og lóðarmats.
 • Allir þinglýstir eigendur/kaupendur viðkomandi fasteignar þurfa að gerast lántakar.
 • Hámarksfjárhæð lána hjá LSR samanlagt er kr. 50.000.000. Lágmarksfjárhæð er kr. 1.000.000.

Gögn sem þurfa að fylgja lánsumsókn

Athygli er vakin á því að hægt er að skila inn undirritaðri umsókn og fylgigögnum á netfangið lsr@lsr.is.

 

Fasteign

 • Veðbókarvottorð – LSR útvegar
 • Eftirstöðvar áhvílandi lána, ásamt uppgreiðslukostnaði, ef við á.

Ef fasteignakaup

 • Undirritað kauptilboð/undirritaðan kaupsamning vegna þeirrar fasteignar sem verið er að kaupa
 • Staðfesting á fé sem á að nota til fasteignakaupa
 • Vottorð um smíðatryggingu ef eign er í smíðum, ef við á.

Tekjur

 • Staðfest afrit af síðasta skattframtali (aðgengilegt á www.skattur.is)
 • Staðgreiðsluyfirlit frá RSK vegna síðustu 12 mánaða að lágmarki (aðgengilegt á www.skattur.is)
 • Launaseðlar síðustu þriggja mánaða
 • Ef um eigin rekstur er að ræða: Skilagrein vegna staðgreiðslu reiknaðs endurgjalds síðustu tólf mánuði
 • Lánsáætlun frá LÍN (ef námsmaður á framfærslu)
 • Staðfesting á föstum bótagreiðslum, ef við á, s.s. meðlag, lífeyrir, húsaleigubætur, vaxtabætur og barnabætur. Ef um er að ræða tekjur frá Tryggingastofnun þarf að framvísa greiðsluáætlun.

Skuldbindingar

Síðustu greiðsluseðlar allra skulda, svo sjá megi afborganir og stöðu allra skulda:

 • Íbúðalán, ef við á
 • Bílalán, ef við á
 • Kortalán, ef við á
 • Yfirlit afborgana frá LÍN, ef við á
 • Upplýsingar um ábyrgðarskuldbindingar, ef við á.

Staðfesting á föstum greiðslum ef við á:

 • Upplýsingar um húsaleigugreiðslur
 • Upplýsingar um meðlagsgreiðslur
 • Upplýsingar um greiðslur vegna lífeyris.

Annað

 • Fjárskipta- og skilnaðarsamning staðfestan af sýslumanni ef um skilnað er að ræða, ef við á
 • Staðfestingu á skiptingu eigna og skulda sem undirrituð er af báðum aðilum ef um sambúðarslit er að ræða, ef við á
 • Undirritað kauptilboð/undirritaðan kaupsamning vegna sölu á fasteign, ef við á
 • Önnur gögn sem varpað geta ljósi á fjárhagsstöðu lántaka.

Athygli er vakin á því að LSR getur óskað eftir fleiri gögnum en tilgreind eru hér að ofan.

Útborgun láns

 • Þegar skuldabréf hefur verið útbúið og undirritað ásamt tveimur vottum, er því þinglýst hjá sýslumanni. Þú getur farið með það sjálf/sjálfur eða látið sjóðinn sjá um það. Vinsamlega athugið að sýslumaður þinglýsir ekki skjölum samdægurs.
 • Að þinglýsingu lokinni er lánið tilbúið til útborgunar. 

Flýtileiðir