Fjárhæð lífeyris

Hvað fæ ég greitt í lífeyri?

Lífeyrir er almennt reiknaður sem hlutfall af dagvinnulaunum þínum við starfslok. 

Við upphaf lífeyristöku reiknast lífeyrir sem hlutfall af dagvinnulaunum fyrir lokastarf eða eftir atvikum af hærra launuðu starfi. Ávallt er tekið mið af 100% dagvinnulaunum og hefur því starfshlutfall við starfslok ekki áhrif á viðmiðunarlaunin. Vekja skal þó athygli á því að starfshlutfall við starfslok getur haft áhrif á makalífeyri.

Þrjú frávik eru frá þeirri meginreglu um dagvinnulaun við starfslok

  • Ef þú hefur samtals í meira en 10 ár gegnt öðru starfi eða störfum sem eru betur launuð en lokastarfið þá reiknast lífeyrir af þeim launum.
  • Ef þú hefur frestað lífeyristöku og farið úr hærra launuðu starfi í lægra launað starf þá áttu rétt á lífeyri af launum fyrir það starf sem er betur launað.
  • Ef þú hefur af heilsufarsástæðum farið úr hærra launuðu starfi í lægra launað starf þá tapast ekki réttur til lífeyris af betur launaða starfi.

Sjóðfélagi sem hefur greitt iðgjald vegna vaktaálags á rétt til viðbótarlífeyris. Lífeyrir er einnig greiddur af persónuuppbót og orlofsuppbót.

Eftir að lífeyristaka er hafin breytast lífeyrisgreiðslur skv. meðaltalsreglu eða eftirmannsreglu.

  • Almenna reglan í B-deild LSR er að lífeyrir taki sömu breytingum og verða að meðaltali á dagvinnulaunum opinbera starfsmanna (meðaltalsregla).
  • Hagstofa Íslands reiknar þessar breytingar mánaðarlega og er horft til breytinga hjá öllum opinberum starfsmönnum hjá ríki og sveitarfélögum.
  • Þeir sjóðfélagar sem hefja töku lífeyris í beinu framhaldi af starfi eiga kost á því að velja á milli meðaltalsreglu eða eftirmannsreglu.
  • Sjá nánari upplýsingar um verðtryggingu lífeyris og val á reglu.

Flýtileiðir